Študijné a učebné odbory

        Pre uľahčenie Vášho rozhodnutia Vám ponúkame prehľad učebných a študijných odborov, do ktorých budeme v školskom roku 2009/2010 príjmať žiakov do prvého ročníka.

4-ročné študijné odbory


2418 4 MECHANIK POŽIARNEJ TECHNIKY
Študijný odbor pripravuje žiakov na riadenie, obsluhu, opravu a kontrolu stavu hasiacich strojov a požiarnej techniky. Zároveň pripravuje žiaka na výkon špecializovaných technických činností – strojnej služby v jednotkách požiarnej ochrany na mieste zásahu a na vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach. Vedie dokumentáciu, nakupuje stroje, súčiastky a požiarnu výzbroj prípadne vyraďuje požiarnu techniku. Ovláda prácu s technickou dokumentáciou. Absolvent vie pracovať s počítačom a ovláda jeden svetový jazyk.

3656 4 OPERÁTOR STAVEBNEJ VÝROBY
Študijný odbor pripravuje žiakov na samostatne vykonávanie činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. Zároveň pripravuje žiakov na manuálne činnosti, ktoré súvisia s realizáciou stavby. V 3 a 4. ročníku sa dáva možnosť získať vedomosti a zručnosti potrebné pre výkon povolania a činnosti v oblasti: murované konštrukcie, betónové konštrukcií, kvalita stavebných prác. Absolvent vie pracovať s počítačom, pozná grafické systémy, ovláda cudzí jazyk, vie čítať technickú dokumentáciu, pozná stavebné materiály, predpisy súvisiace so stavebníctvom a investičným procesom, pozná ekonomické činnosti, fakturáciu, kalkulácie, rozpočty, podnikateľské činnosti a činnosti pre riadenie stavby.

3658 4 MECHANIK STAVEBNO-INŠTALAČNÝCH ZARIADENÍ
Študijný odbor pripravuje žiakov na samostatne vykonávanie činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov pri príprave stavieb, v stavebnej výrobe a v projekcii. Absolvent získava zručnosti pri realizácii, údržbe a oprave zdravotných inštalácii /vodovod a kanalizácia/, ústredného vykurovania a plynovodov, prevádzkovaní kotolní, výmenníkových staníc a uplatní sa aj ako zásobovač a predajca inštalačných materiálov. Po splnení podmienok odbornej praxe môže pracovať ako prevádzkový montér. Pozná prácu s počítačom, ovláda jeden svetový jazyk, má ekonomické vedomosti pre založenie živnosti. Vie čítať a vypracovať jednoduchú technickú dokumentáciu vrátane rozpočtov, pozná základné geodetické prístroje a pomôcky.

3778 4 TECHNIK INFORMAČNÝCH A TELEKOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Študijný odbor pripravuje žiakov na samostatne vykonávanie činnosti spojených s poskytovaním telekomunikačných služieb, prenájmom koncových zariadení, odbytom a účtovaním telekomunikačných úhrad. Absolvent vie montovať, nastavovať, skúšať a opravovať telekomunikačné zariadenia. Má odborné znalosti o operačných systémoch. Vie poskytovať telekomunikačné služby / telefón, telegraf, ďalekopis, doplnkové služby, Internet/ a pozná činnosti súvisiace s účtovaním telekomunikačných úhrad. Vie čítať technickú dokumentáciu a používať meracie prístroje. Ovláda základy informatiky, prácu s počítačom a základné obslužné programy. Aktívne ovláda jeden svetový jazyk.

3 - ročné učebné odbory


        Absolvent tohto štúdia získava výučný list s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu (maturitné vysvedčenie) s ďalšou možnosťou štúdia na VŠ.

2487 2 01 AUTOOPRAVÁR - MECHANIK
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný: diagnostikovať, nastavovať a opravovať automobily, používať meracie a diagnostické prístroje v autoopravárenstve, má vedomosti o správnej činnosti vozidlá, olejoch, mazadlách, palivách, vie používať výpočtovú techniku a zvláda identifikáciu porúch na základe skúšobnej jazdy a testov.

2487 2 02 AUTOOPRAVÁR - ELEKTRIKÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný vykonávať elektroinštalačné práce a elektroopravu automobilu, údržbu elektrických strojov, zariadení a odstraňovať na nich jednoduché poruchy, vie používať meracie prístroje a aplikovať ich v praxi, a zároveň vie vyhodnotiť výsledky rôznych meraní. Ovláda štandardnú výpočtovú techniku a základné aplikačné programy.

2683 2 03 ELEKTROMECHANIK PRE ROZVODNÉ ZARIADENIA
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný čítať technickú dokumentáciu a vykonávať kompletné montáže elektrických inštalácii v objekte, vie montovať, opravovať a vykonávať údržbu rozvádzačov a pozná zásady montáže vonkajšej elektroinštalácie. Vie montážne postupy ukladania káblov, vodičov a inštalačných rúrok vrátane prístrojov, zásuviek a pod.

3355 2 STOLÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný zhotoviť rôzny jednoduchý nábytok /skrine, stoličky, police, záhradný nábytok/a stavebno-stolárske výrobky /okná, dvere, podlahy, obklady/, vie obrábať drevo ručne, strojovo, vykonávať montáž, balenie a uskladňovanie výrobkov a polotovarov, prevádzať sklenárske práce, povrchové úpravy výrobkov. Vie pracovať s počítačom.

3661 2 MURÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný murovať, omietať, betónovať, zhotovovať obklady a dlažby, izolácie, búracie práce a vie vykonávať údržbu a opravy rôznych stavieb, pozná základy práce s počítačom a zásady zakladania firmy a drobného podnikania.

3663 2 TESÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať drevo ručne a strojovo, zhotovovať rôzne spoje, jednoduché tesárske konštrukcie /rebríky, kozy, schody, obklady, podlahy/, navrhnúť ploty, krovy, položiť strešnú krytinu, vyhotoviť debnenia, montáž + demontáž lešenia a ohradenia. Vie používať počítač.

3668 2 MONTÉR SUCHÝCH STAVIEB
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný opracovať rôzne materiály, vykonávať lešenárske a štukatérske práce, zároveň vie opracovať, osadiť a zmontovať sadrokartónové dosky pre stavebné konštrukcie /obklady, podhľady, priečky, steny, podlahy/ a urobiť rôznu povrchovú úpravu sadrokartónu. Pozná drobnú mechanizáciu a technickú dokumentáciu.

3684 2 INŠTALATÉR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný spájať rôzne potrubia, montovať a demontovať kanalizačné i vodovodné potrubia, ústredné vykurovanie, osadzovať rôzne armatúry i vykurovacie telesá. Vie pracovať s počítačom a ovláda zásady zakladania firmy a drobného podnikania.

3684 2 STRECHÁR
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý vie montovať a demontovať lešenie, zhotovovať krovy, väzníky a nosné konštrukcie plochých striech. Vie vykonávať izolácie striech, vyrábať a osadzovať klampiarske výrobky, debnenie a latovanie a pripevňovať rôzne druhy strešných krytín. Absolvent ovláda opravy porúch striech a krytín a vie montovať strešné doplnky.

6475 2 TECHNICKO–ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK
Absolvent je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný písať na písacom stroji a počítači desaťprstovou hmatovou metódou, používať výpočtovú techniku a ovláda sekretárske práce. Vie čítať technickú dokumentáciu a ovláda jednoduché a podvojné účtovníctvo. Pozná základy právnej náuky, marketingu, ovláda reprografickú techniku a vie spracovať objednávky materiálov a výrobkov. Odbor je vhodný pre dievčatá.


2 - ročné nadstavbové štúdium a Štúdium popri zamestnaní

        Absolvent získa maturitné vysvedčenie a má možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ.
Číslo študijného odboru                          Názov študijného odboru
3659 4 05                                              stavebníctvo - podnikanie v stavebníctve
2414 4 01                                              strojárstvo - výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
6476 4 00                                              technicko - ekonomický pracovník
2675 4 02                                              elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení2 - ročný učebný odbor

3686 STAVEBNA VÝROBA
Absolvent tohto štúdia získava vysvedčenie oprávňujúce vykonávať pomocné stavebné práce. UPOZORNENIE: Sú prijímaní uchádzači, ktorí povinnú školskú dochádzku ukončili na ZŠ v nižšom ako 9. ročníku ZŠ.


        SOŠ technická ponúka rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov v 7 moduloch stavebnej výroby.
  • inštalatér
  • montér suchých stavieb
  • murár
  • podlahár
  • stolár
  • strechár
  • tesár